Väteperoxid 9,5%. 1000 ml

Väteperoxid 9,5%. 1000 ml

Art.nr:16008
Tillgänglighet:Tillfälligt slut
Pris: 169:-
Antal:        

Väteperoxid 9,5%

1000 ml 

 

  • Foodgrade - Livsmedelskvalité
  • Naturlig rengöring
  • Bryts ned till syresatt vatten


Re-fresh Superfood väteperoxid är en helt naturlig produkt utan några andra kemikalier som oftast är farliga för vattenlevande organismer, djur, människa eller natur. När väteperoxid har reagerat bryts den ner till syresatt vatten. ​Re-fresh väteperoxid är en foodgrade produkt.

Väteperoxid finns i naturen där det råder ren miljö och balans, som i källvattnet, ren luft och atmosfär. I ens inre gör en sund tarmbakterieflora själv väteperoxid via acidofilusbakterien för att nedkämpa svamp, virus och bakterier. 

Enligt lag faroangivelse läs fliken mer information.

Väteperoxid har många användningsomården
Re-fresh väteperoxid 9,5% är en sann allroundprodukt för att rengöra på ett miljö- och naturanpassat sätt. Rengör porslin och kretskort, avlägsna dålig lukt i golvbrun, avlopp eller behållare, få bort bakterier och mögel i hela rum (vattenfuktare) eller valda ytor (spraya på diskbänk eller på trasa och torka av), blekning och mycket mycket mera. 

Väteperoxid - ett syregivande spatillfälle hemma.
Med väteperoxid kan du ordna rena hälsobadet, ett spatillfälle för ökad syresättning till kroppen. Du spär ned väteperoxiden till lägre koncentration (använd ej väteperoxid 9.5% direkt på huden) - förslagsvis 0,5 liter väteperoxid 9,5% till ett normalt karbad (160-200 liter) och ligg/bada minst 30 min. Ett annat sätt att åstadkomma ett skönt och stimulerande bad görs med vårt Himalayasalt för badkur (ska ej blandas med H2O2). Väteperoxid 9,5% måste i alla lägen förvaras från barnen. Produkten är i sin koncentration frätande.

För Säkerhetsdatablad, var vänlig kontakta oss.

Förvaring: Mörkt och svalt.


 

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Förebyggande

Ögonskydd: Ska användas vid risk för direktkontakt eller stänk (P280). Använd då skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.
Skyddshandskar: Långvarig hudkontakt kan skapa irritation, använd skyddshandskar i förebyggande syfte.
Hudskydd: Använd lämpliga skyddskläder.Tänk på att väteperoxid kan verka blekande på kläder.
Arbetsplatsen: Möjlighet till ögonspolning och nära till handfat för tvätta av sig, eller om produkten förtärts.

Skyddsangivelser och Åtgärder vid första hjälpen


Vid inandning: Flytta ut i friska luften. Skölj näsa och mun med vatten. 

Vid hudkontakt: Skölj med vatten.
 
Vid ögonkontakt (skyddsangivelse P305+P351+P338): Spola omedelbart med mjuk tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska minst 15 minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär under spolningen så att inget fastnar under dem. Efter den initiala spolningen bör den skadade transporteras till sjukhus eller läkare.
 
Vid förtäring (skyddsangivelse nr P301+P330+P331): Skölj munnen med vatten och drick rikligt med vatten. Ett par glas vatten eller mjölk. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare.

P310 Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare

Säker lagring

Förvara flaskan mörkt och svalt. Enligt 2010:1011 räknas väteperoxid under 20% ej som en brandreaktiv vara. Men om väteperoxid kommer i kontakt med katalysatorer så som vissa metaller, organiskt material, sker snabbare nedbrytning till bland annat syrgas. Förvara därför för säkerhets skull, större mängder åtskilt från brännbart och organiska material. Häll aldrig tillbaka kontaminerad vätska i flaska med icke kontaminerad vätska.

Farligt Avfall

Väteperoxid över 8% klassas sin farligt avfall och ska lämnas in på avfallstation. Men tänk på att du alltid kan spä ned till lägre koncentration eller att om flaskan stått i några år så har koncentrationen minskat. Förhindra om möjligt utsläpp till avlopp eller vattendrag. Stora utsläpp (flera liter) i skyddat vattendrag, kontakta räddningstjänst och miljömyndigheten. Vid oavsiktligt spill i mycket stora mängder, spä på med vatten för att minska reaktionsbenägenheten. Häll inte tillbaka spill i förpackning med oförorenat material. 

 
 

Skriv en recensionOBS: HTML översätts inte!

Dålig           Bra